Overgangsrichtlijnen

De lerarenvergadering vergadert tenminste 3 maal per jaar. Dit gebeurt steeds aan het einde van een rapportperiode. In de eerste twee vergaderingen bespreekt de vergadering of een leerling boven, op, of beneden het te verwachten niveau presteert. Voor elke leerling formuleert de vergadering een didactisch handelingsadvies voor de volgende rapportperiode. In de laatste lerarenvergadering van het schooljaar bespreekt men de overgang naar het volgende schooljaar.

We beschouwen leerjaar 1 en 2 (de onderbouw) als een geheel. De lerarenvergadering kan alleen in het belang van de leerling besluiten leerjaar 1 te doubleren. Onvoldoendesen achterstanden op de vakken Nederlands, Engels, wiskunde en rekenen vormen daarbij het uitgangspunt.

Heeft een leerling aan het einde van een leerjaar 1 of 2 gemiddeld een 8 of hoger voor een vak? Dan kan de lerarenvergadering besluiten in het volgende leerjaar leerstof op het naasthogere niveau aan te bieden. Waar mogelijk is dit vaak al eerder gebeurd.

Bij de overgang van klas 2 naar klas 3 formuleert de lerarenvergadering of het een reële verwachting is of de leerling de door hem of haar gekozen examenprogramma’s in twee jaar tijd kan afronden. De lerarenvergadering kan alleen in het belang van de leerling besluiten leerjaar 2 te doubleren. Onvoldoendes en achterstanden bij Nederlands, Engels, rekenen, het aan het gekozen praktijkvak en de sectorvakken gerelateerde onderbouwvakken, vormen hierbij het uitgangspunt.

Tevens formuleert de vergadering een advies ten aanzien van de leerweg (bbl, kbl of gl). Eventueel kan de lerarenvergadering adviseren een of meerdere vakken op een hoger niveau dan de feitelijke leerweg te doen. De leerling moet daarvoor gemiddeld een 8 of hoger scoren bij Nederlands, Engels, rekenen, het aan het gekozen praktijkvak en de sectorvakken gerelateerde onderbouwvakken vormen hierbij het uitgangspunt.

Bij de overgang van klas 3 naar 4 formuleert de lerarenvergadering opnieuw of het een reële verwachting is of de leerling de door hem of haar gekozen examenprogramma’s op het betrokken niveau in een jaar tijd kan afronden. In het belang van de leerling kan de lerarenvergadering besluiten het 3e leerjaar te doubleren. Onvoldoendes en achterstanden bij Nederlands, Engels, rekenen, het gekozen praktijkvak en de bijbehorende sectorvakken vormen hierbij het uitgangspunt.

in voorkomende gevallen wordt bekeken of er andere, betere oplossingen zijn dan doubleren.

De lerarenvergadering mag altijd gemotiveerd afwijken van deze regeling.

Home
Naar boven